Dla osób fizycznych

WNIOSKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:
 • osoba pełnoletnia;
 • opiekun prawny;
 • rodzic osoby niepełnoletniej.
Szczegółowe zasady składania dokumentów, udzielania darowizn dla osób fizycznych, obowiązki obdarowanego i sposoby uzyskania informacji o kwocie przyznanych darowizn są dostępne tutaj: Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez osobę wnioskującą.

Pobierz szczegółowe informacje  

I ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Osoba fizyczna, ubiegająca się o przyznanie darowizny pieniężnej, powinna skierować do biura Fundacji KGHM Polska Miedź własnoręcznie podpisany wniosek z prośbą o pomoc, opisujący sytuację zdrowotną i materialno-bytową wraz z uzasadnieniem konieczności ubiegania się o przyznanie darowizny.
 2. Wniosek o przyznanie darowizny powinien być czytelnie wypisany i zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania z uwzględnieniem powiatu i do korespondencji, (jeżeli jest inny niż zamieszkania), telefon kontaktowy oraz adres mailowy.
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną (w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie) i zdrowotną opisaną we wniosku:
  1. zaświadczenia o wysokości dochodów netto z zakładu pracy za trzy ostatnie miesiące;
  2. w przypadku pobierania emerytury, renty (inwalidzkiej, rodzinnej), alimentów, zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych - kserokopie wszystkich dokumentów stwierdzających wysokość przyznanych świadczeń;
  3. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kserokopię innych dokumentów poświadczających stan zdrowia osoby potrzebującej pomocy;
  4. kserokopię decyzji o przyznaniu/odmowie dofinansowania ze środków PCPR/PFRON/NFZ, bądź innych instytucji;
  5. kserokopię zaświadczenia kwalifikującego na turnus rehabilitacyjny z informacją o jego terminie i kosztach - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
  6. kserokopię zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego potrzebę rehabilitacji indywidualnej oraz liczby zabiegów - w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe do rehabilitacji indywidualnej;
  7. kserokopię zaświadczenia od lekarza o konieczności zakupu sprzętu, wstępny kosztorys, faktura pro forma - w przypadku ubiegania się o pomoc w zakupie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego;
  8. szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia (np. fakturę pro forma) - w przypadku likwidacji barier architektonicznych itp.
 4. W imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych z wnioskiem może wystąpić jej opiekun prawny (do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu).

II ZASADY PRZYZNAWANIA DAROWIZN

 1. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź rozpatruje wniosek wyłącznie od osób fizycznych, skierowany drogą pisemną oraz zawierający komplet wymaganych dokumentów.
 2. Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem oraz nie gwarantuje przyznania darowizny w wysokości oczekiwanej przez wnioskującego.
 3. W sprawie przyznania darowizn osobom fizycznym Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź podejmuje decyzje raz na kwartał.
 4. W przypadku przyznania darowizny wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie w formie zawiadomienia.
 5. Darowizna na rzecz osoby fizycznej przyznawana jest i przekazywana na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź.
 6. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź zastrzega sobie prawo do nie przyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez wnioskującego.
 7. Przyznana kwota darowizny zostaje przekazana przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego kwestionariusza oraz oświadczenia.
 8. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.

III OBOWIĄZKI OBDAROWANEGO

 1. Obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym.
 2. W przypadku, gdy suma darowizn w ciągu 5 lat przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany zobowiązany jest zgłosić ją do opodatkowania w urzędzie skarbowym właściwym dla obdarowanego w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (przekroczenia w/w kwoty).
 3. Obdarowany ma obowiązek przechowywać otrzymane z Fundacji KGHM Polska Miedź zawiadomienie wraz z dokumentem poświadczającym otrzymanie darowizny na wskazane przez niego konto (z ostatnich 5 lat).
 4. Obdarowany zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w uchwale.
 5. Obdarowany zobowiązany jest do rozliczenia kwoty przyznanej i przekazanej darowizny przez Fundację, nie później niż do sześciu miesięcy od momentu, gdy darowizna zostanie przekazana na wskazane konto bankowe.
 6. Obdarowany rozliczenia dokonuje dostarczając do Fundacji poprawnie wypełniony kwestionariusz rozliczenia darowizny wraz z dołączonymi kopiami rachunków/faktur, potwierdzających sposób wydatkowania otrzymanej darowizny.
 7. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź darowizny.

IV UZYSKANIE INFORMACJI O PRZYZNANYCH DAROWIZNACH

 1. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź powiadamia listownie tylko osoby fizyczne, którym przyznano darowiznę.