Dla instytucji

WNIOSKI DLA INSTYTUCJI

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Regulaminem przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź.


Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie.


Instytucje wnioskujące powinny pamiętać, że projekt musi być zgodny z celami statutowymi Fundacji KGHM Polska Miedź, mieścić się w zakresie jednego z obszarów działalności Fundacji, tj. „Zdrowie i bezpieczeństwo", „Nauka i edukacja", „Sport i rekreacja" i „Kultura i tradycje" oraz być zgodny z zasadami przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź.


Szczegółowe zasady przyznawania, udzielania darowizn dla instytucji oraz obowiązki obdarowanej instytucji określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź", dostępny poniżej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zapraszamy do zapoznania się z:


Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (trwa cały rok). Składanie wniosków odbywa się wyłącznie pocztą tradycyjną.


W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, obdarowana instytucja otrzymuje darowiznę na podstawie umowy, która określa strony, cel, termin realizacji i wysokość udzielonej darowizny, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, termin ważności umowy oraz inne istotne warunki.


Po zakończeniu projektu dofinansowanego ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź, obdarowana instytucja ma obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji projektu w terminie określonym w umowie, składającego się z części merytorycznej, finansowej oraz dodatkowej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie darowizny zgodnie z celem.


Szczegółowe zasady rozliczania darowizn określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź".