Dla instytucji

WNIOSKI DLA INSTYTUCJI

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:
 • szczegółowy opis projektu;
 • szczegółowy budżet projektu;
 • statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
 • kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.
Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji są dostępne tutaj: Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.

Pobierz szczegółowe informacje  

I ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN DLA INSTYTUCJI

Fundacja KGHM Polska Miedź udziela darowizn na podstawie obowiązujących procedur wynikających ze Statutu, Regulaminu przyznawania dotacji oraz Regulaminu pracy Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź, które są dokumentami wewnętrznymi.
 1. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź rozpatruje wnioski, skierowane wyłącznie drogą pisemną oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów.
 2. Wnioski wypełnione poprawnie pod względem formalnym na projekty zgodne z celami określonymi w z § 5 Statutu Fundacji KGHM Polska Miedź, przedstawiane są na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu na posiedzeniu, po omówieniu i przeanalizowaniu wniosku, w głosowaniu jawnym, uchwałą Zarządu Fundacji podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu darowizny, która jest dodatkowo zaprotokołowana. (Wszystkie przyznane darowizny przez Zarząd Fundacji są opublikowane na stronie internetowej Fundacji KGHM Polska Miedź).
 4. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź zastrzega sobie prawo do nieprzyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez instytucję wnioskującą.
 5. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.
 6. W przypadku przyznania darowizny instytucja wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o decyzji Zarządu Fundacji.
 7. Z obdarowaną instytucją zostaje zawarta umowa darowizny, określająca strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, a także termin ważności umowy oraz inne istotne warunki.

II OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBDAROWANEJ

 1. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w umowie darowizny.
 2. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do przedłożenia w biurze Fundacji KGHM Polska Miedź rozliczenia przyznanej darowizny w terminie określonym w umowie.
 3. Rozliczenie powinno zawierać oryginały dokumentów i rachunków wraz z ich kserokopiami potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z celem określonym w umowie. Oryginały dokumentów po weryfikacji będą podlegać zwrotowi. W ramach rozliczenia instytucja powinna przesłać także sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dokumentację fotograficzną (druk oraz CD) oraz innych dokumentów wskazujących na zrealizowanie projektu.
 4. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź darowizny.